PROJEKT

Digitalno opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole

Digitalna doba ni več pojem, o katerem se samo govori, temveč v njej že živimo. Današnji in bodoči učenci prve triade pa so se v tej dobi že rodili. Kot je bila nekoč pismenost nujna za posameznikovo sodelovanje v družbi, je danes digitalna pismenost ne samo zaželjen del človekovega življenjepisa, ampak postaja obvezen.

Učitelji računalništva od učencev pri neobveznem izbirnem predmetu računalništva in nadalje pri obveznih izbirnih predmetih na področju računalništva pričakujejo, da znajo uporabljati računalnik tako, da bo izpeljejo učne cilje pri predmetu. Vprašanje pa se zastavi, kdaj so se tega v šoli učili, če so se sploh prej s tem srečali.

Učenci pa poznajo računalnik, telefon in tablico kot sredstvo za igranje iger, ne zavedajo pa se dejstva, da je računalnik zelo dober učni pripomoček. Ne gre jim zameriti, če se s tem niso seznanili v teku svojega šolanja. Vsaj ne v tej meri, da bi to kontinuirano in načrtno izvajali. S sestavljenimi učnimi načrti je težko vmestiti veliko ur za takšno tematiko.

Ker pa so učenci v prvi triadi še v obdobju, ko jih veliko stvari zanima, znanje pa vpijajo veliko hitreje kot njihovi starejši kolegi na šoli, je lahko zamujena priložnost v tem obdobju tista, ki pusti luknjo v znanju uporabe računalnika in tudi računalniškega razmišljanja.

S tem programom smo dosegli to, da smo vpeljali računalniško opismenjevanje v prvo triado osnovne šole. Poleg tega smo vključili in dodatno izobraževali učiteljice razrednega pouka posameznega oddelka, ki so bile pri tem delu nepogrešljive. S skupnimi idejami in medpredmetnim povezovanjem so nastale zanimive učne ure, ki so jih učenci radi obiskovali in so aktivno sodelovali. Predvsem pa je vredno poudariti, da so učenci zelo dobro usvojili zastavljene cilje, kar so potrdili z različnimi izdelki, še bolj pomembno pa je zelo pozitivno mnenje učitelja računalništva in učiteljic, ki smo spremljali njihovo delo.

Področje digitalne pismenosti je področje, ki se naglo in neprestano razvija. Zato je glavni cilj tega projekta to, da bi računalniško opismenjevanje strukturirano vpeljali v prvo triado osnovne šole. Naše mnenje je, da bi bilo potrebno določene ure v učnih načrtih posvetiti računalniškemu opismenjevanju, idealno pa bi bilo, da bi se uvedlo samostojni učni predmet ali pa se ga umestilo k določenim do sedaj že postavljenim predmetom.

Mentoriranec

Domen Brglez

Mentor

Gašper Hrastelj